[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Zarząd Auto-Spa S.A. pragnie poinformować o dokonanym 11 maja przedterminowym wykupie obligacji. Wykupionych zostało 1.400 dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 1.400.000 złotych, wyemitowanych w dniu 5 września 2016 roku. 

Tym samym Spółka wypłaciła obligatariuszom kwotę odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy.

Obligacje zostały wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu celem umorzenia.

Proces wykupu obligacji związany jest z optymalizacją struktury zadłużenia spółki. 
Spłata obligacji nastąpiła ze środków pozyskanych z długoterminowego kredytu, udzielonego przez BOŚ Bank. 
Dzięki kredytowi Spółka uzyskała wydłużony termin spłaty oraz niższy koszt obsługi zadłużenia.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38