[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

W dniu 27 września 2017 r. GPW w Warszawie na podstawie przeprowadzonej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect zakwalifikowała Spółkę Auto-Spa S.A. do prestiżowego segmentu NC Focus. 

Spółka znajdzie się tym samym od 2 października 2017 r. w grupie 87 Emitentów z alternatywnego rynku, którzy spełniają bardzo szczegółowe kryteria jakościowe, związane m.in. z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect. 

Kwalifikacja do segmentów rynku NewConnect dokonywana jest raz na kwartał, na 2 dni sesyjne przed ostatnim dniem obrotu w marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu każdego roku. 

Do segmentu NC Focus kwalifikowane są spółki, które spełnią co najmniej pięć z poniższych warunków: średnia wartość kapitalizacji Emitenta przekracza 12 mln zł, wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50, wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10, spółka wypłaca dywidendę, wartość księgowa przekracza 1 mln zł, spółka wykazuje dodatnią dynamikę przychodów za ostatnie 4 kwartały oraz dodatnią dynamikę zysku netto za ostatnie 4 kwartały. 

Dodatkowo, spółka musi spełnić wszystkie następujace przesłanki: jej akcje są notowane od co najmniej 12 miesięcy, ich średni kurs jest wyższy od 10 groszy, wartość księgowa nie może być ujemna, w stosunku do spółki nie może toczyć się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne, w ciągu ostatnich 12 miesięcy na spółkę nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO oraz w okresie ostatnich 3 miesięcy nie został nałożony na nią żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO ani też obrót jej akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu. 

Pełna treść komunikatu GPW w Warszawie w sprawie dokonanej okresowej weryfikacji jest dostępna pod poniższym adresem: https://newconnect.pl/komunikaty?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=15080 

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38