[su_post field="post_title" default="" before="" after="" post_id="" post_type="post" filter=""]

Auto-Spa S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2012 r., poinformowała o podpisaniu przez jej spółkę zależną Auto-Spa Sp. z o.o. umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny. Pozyskane finansowanie pozwoli na optymalizację źródeł finansowania całej Grupy Kapitałowej. /

W dniu 21.04.2017 r. spółka Auto-Spa Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Auto – Spa S.A., zawarła umowę kredytową z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. o kredyt nie odnawialny. Kwota przyznanego limitu kredytowego wynosi 6,5 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone do konsolidacji dotychczasowych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych Grupy Auto-Spa S.A., w tym również do częściowego wykupu obligacji serii G, których termin zapadalności przypada na dzień 05.04.2018 r. Dzięki uzyskaniu nowego źródła finansowania długoterminowego Spółka będzie mogła kontynuować proces optymalizacji struktury zadłużenia, co wpłynie również na poprawę jej skonsolidowanych wyników finansowych. Zarząd Auto-Spa S.A. bardzo pozytywnie ocenia ostatnie dokonania w tym obszarze funkcjonowania Spółki. 

„Pozyskane finansowanie istotnie obniży nasze obecne koszty finansowe, co będzie miało wpływ na poprawę wyniku nettow kolejnych okresach. Z kolei zmniejszenie wysokości raty kapitałowej w pozytywny sposób przełoży się na przepływy finansowe Spółki. Długoterminowe finansowanie kredytowe odpowiada charakterowi prowadzonej działalności i pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału firmy. Wskazuje to również na pozytywną ocenę instytucji finansowej przeprowadzanych w spółce zmian i przyjętego modelu biznesowego.”-komentuje Dariusz Ilski, Prezes Zarządu Spółki Auto-Spa S.A. 

Emitent konsekwentnie realizuje przyjęty plan rozwoju, zakładający utrzymanie konserwatywnej polityki kosztowej i inwestycyjnej oraz spadek poziomu zadłużenia. Spółka prowadzi także działania operacyjne mające na celu dalszy rozwój sieci partnerskiej w oparciu o markę Auto-Spa, bowiem chce efektywnie wykorzystać występujące korzyści skali. W całym 2016 r. nadwyżka EBITDA Auto-Spa S.A. wyniosła 2,44 mln zł, a zysk ze sprzedaży wzrósł do poziomu 1,53 mln zł , podczas gdy rok wcześniej strata ze sprzedaży sięgnęła 0,33 mln zł. Po czterech kwartałach 2016 r. Grupa uzyskała zbliżony nominalnie poziom nadwyżki EBITDAw porównaniu do 2015 roku. Przy niższym poziomie przychodów po 4 kw. 2016 r. w stosunku do roku 2015 utrzymanie EBITDA na podobnym poziomie oznacza ponad 50% wzrost wskaźnika efektywności w ujęciu rdr. Świadczy to o skuteczności i trwałości dokonanych zmian w obszarze biznesowym. Sytuacja finansowa Spółki utrzymuje się na bardzo stabilnym poziomie, czego potwierdzeniem jest również przeprowadzenie w ostatnich okresach rozliczeniowych, terminowych wykupów obligacji serii D, serii E oraz serii F, których łączna wartość nominalna wynosiła ponad 2,51 mln zł. 

Grupa Auto-Spa S.A. zajmuje się budowaniem, sprzedażą oraz zarządzaniem poprzez ajentów obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Ukraina). Obecnie w sieci Auto-Spa znajdują się łącznie 251 stanowiska mycia (67 działających myjni), w tym 35 myjni własnych oraz 32 myjni partnerskich.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacje prasowe

Pozostałe

Fince Holding S.A.
u
l. Sycowska 44
51-319 Wrocław

budynek Delta Apart House 

lokalizacja w GPS: ul. Sycowska 70

office@fince.pl
tel. +48 71 320 71 38